• กันน้ำได้ลึก 4 เมตร

  • จำนวนโปรแกรม : 3

  • เวลาเรื่มต้นการรดน้ำต่อโปรแกรม : 8

  • เวลารดน้ำสูงสุดต่อสถานี : 12 ชม.

  • ใช้ถ่าน 9 โวล์ท

NODE  BT Hunter controller
NODE  BT Hunter controller model

จำนวนสถานี : 1, 2, 4

ชนิด : ใช้แบตเตอร์รี่, คงที่

  • เชื่อมต่อผ่านระบบ บลูทูส ในแอพพลิเคชั่นมือถือ

  • ควบคุมได้ในระยะถึง 15 เมตร

  • สามารถเชื่อมต่อ Soil sensor ได้

NODE BT

  • สามารถต่อโซลีนอยด์ได้ยาว 30 เมตร

NODE  BT Hunter controller1