ระบบรดน้ำอัตโนมัติโรงไฟฟ้าหนองแซง

โดย บจก.ประยูรพัฒนา
Product :

Hunter Irrigation System