NODE Hunter Controller

NODE Hunter Controller

จำนวนสถานี : 1, 2, 4, 6

ชนิด : ใช้แบตเตอร์รี่, คงที่

  • กันน้ำได้ลึก 4 เมตร

  • จำนวนโปรแกรม : 3

  • เวลาเรื่มต้นการรดน้ำต่อโปรแกรม : 4

  • เวลารดน้ำสูงสุดต่อสถานี : 6 ชม.

  • ใช้ถ่าน 9 โวล์ท

  • สามารถต่อโซลีนอยด์ได้ยาว 30 เมตร

NODE

NODE 2.png

SPNODE (Optional Solar Panel Kit)

NODE Hunter Controller1