MLD

MLD 1.png
MLD 2.png

การให้น้ำ : กระบะต้นไม้

อัตราการไหล : 1.5-3.2 ล/ชม.

ข้อต่อ:  1/4" หางปลาไหล

  • 30.5 และ 76.2 เมตร/ม้วน

  • ระยะห่างของหัวจ่ายน้ำ 15 หรือ 30 ซม.

  • 76 ม. ม้วนม้วนจากด้านในของม้วนเพื่อการจ่ายง่ายและไม่ยุ่งยาก

  • มีทั้งสีน้ำตาลหรือสีดำ

  • ใช้กับอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 6 มม

MLD - Maximum Run Length

Maximum Run Length

MLD - Table 1.png

Notes: Run lengths based on maintaining consistent flows.