DECODER CONTROLLERS

NOZZLE

DECODER

CONTROLLERS

DC1.png

EZDS

DC2.png

DUAL® for I-Core

DC3.png

ACC-99D Decoder

DC4.png

ACC2 Decoder

รายละเอียด

จำนวนสถานี

225

ชนิด

จำนวนโปรแกรม

เวลาเริ่มต้น

จำนวนโปรแกรมที่ทำพร้อมกัน

คุณสมบัติ

ประเภทของอุปกรณ์

Hunter Solar Sync ET Sensor Compatible

รีโมทคอนโทรล

Flow Sensor Compatible

จำนวนช่องต่อเซนเซอร์

Pump/Master Valve output

เวลาทำงานสูงสุดในแต่ละสถานี  (ชั่วโมง)

พลาสติก/เหล็ก/สแตนเลส

ในอาคาร/นอกอาคาร

พลาสติก/เหล็ก/สแตนเลส

ในอาคาร/นอกอาคาร

เหล็ก/สแตนเลส

ในอาคาร/นอกอาคาร

เหล็ก/สแตนเลส

ในอาคาร/นอกอาคาร

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(ROAM, ROAMXL)

ได้

(ROAM, ROAMXL)

ได้

(ROAM, ROAMXL)

ได้

(ROAM, ROAMXL)

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

1

2 (Plastic Models)

3 (Metal & Ped models)

4 + dedicated Flow input

3 Clik + 6 Flow

1

1

2

3, expandable to 6

12

12

6

12